Statuut

Oprichting En Statuten van de Stichting Vrienden van het San Juan de Dios Hospital Manila

Op *tweeduizend zeven, verscheen voor mij, Mr, Wouter Maria Steins Bisschop, notaris te Naarden: Mevrouw Nora Ofelia Schuttenhelm-Consolacion, tandarts, geboren te Manila op zestien augustus negentienhondered acht en veertig, passpoortnummer NF2683939, wonende Havenstrrat 144, 1404 EM Bussum, en niet-hertrouwde weduwe van Emile Adrianus Schuttenhelm, terwijl nimmer een geregisteerd partnership werd aangegaan.

DOEL VAN DEZE AKTE
De verschenen persoon wil door middel van deze akte een stichting oprichten en haar statuten vaststellen.

DE OPRICHTING
De verschenen persoon – de oprichter – richt bij deze en met onmiddellijk ingang een stichting op en steltvoor deze stichting de volgende statuten vast:

STATUTEN

Artikel 1 = Naam en zetel

Naam stichting
De stichting draagt de naam : Stichting Vrienden van het San Juan de Dios Hospital Manila.

Plaats van vestiging
De stichting is gevestigd te Bussum.

Artikel 2 – Doel

Doel
De stichtingheeft ten doel: het direct en indirect, materieel en immaterieel steunen van het San Juan de Dios Hospitaal te Manila, Filipijnen, en wel speciaal ten behoeve van de patiënten die niet over financiele middelen beschikken om de kosten van de dienstverlening van het hospitaal te kunnen betalen en voorts al hetgeen met een en ander techtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

Artikel 3 – Geldmiddelen
De geldmiddelen van de stichting bestaan uit:

de eventueel ter gelegenheid van de oprichting van de stichting voor de verwezenlijking van haar doel bijeen gebrachte of te brengen bedragen of goederen;

donaties;
subsidies en sponsorgelden;
verkrijgingen krachtens erfstelling, legaat,

schenking of gift;
de inkomsten en revenuen die de stichting verkrijgt door de van haar uitgaande activiteiten en de exploitatie van haar bezittingen; en overige baten

Artikel 4 – Het bestuur
Aantal bestuursleden
De stichting wordt bestuurd door het bestuur, dat wordt gevormd door de bestuursleden. Het aantal bestuursleden bedraagt: ten minste drie (3) en ten hoogste zeven (7).

Het bestuur bepaalt het aantal bestuursleden door middel van een besluit van ten minste *drie/vierde van alle in functie zijnde bestuursleden. Dat besluit kan altijd,mits met gelijke meerderheid, worden gewijzigd.

Als het bestuur op enig moment niet uit het voorgeschreven aantal bestuurleden bestaat, zijn de dan in functie zijnde bestuurleden niettemin tot uitoefening van het bestuur bevoegd, onverminderd hun verplichting om onmiddellijk in de vacature(s) te (doen) voorzien.

Benoeming bestuursleden door het bestuur
Het bestuur voorziet zelf in zijn vacatures.
De benoeming komt tot stand door een bestuursbesluit genomen met ten minste volstrekte meerderheid in een vergadering waarin ten minste alle bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

Voorziening in vacature
In een vacature moet, op initiatief van het bestuur, zo spoedig mogelijk worden voorzien.

Wanneer door nalatigheid, verschil van mening of enige andere reden de benoeming van een bestuurslid uitblijft, wordt daarin-overeenkomstig artikel 2:299
Burgerlijk Wetboek – voorzien door de bevoegde rechtbank, op verzoek van iedere belanghebbende of op vordering van het openbaar ministrerie.

Zittingsperiode
De bestuursleden worden voor onbepaalde tijd benoemd.

Financiele bepaling
De bestuursleden genieten voor hun bestuurswerkzaamheden geen beloning. Aan de bestuursleden kan geen vacatie-of presentiegeld worden toegekend.

De door bestuursleden gemaakte onkosten worden vergoed.

Bedrijfsmatige of beroepsmatige leveranties, werkzaamheden or dienstverlening door een bestuurslid aan of ten behoeve van de stichting, behoeven de voorafgaande schriftelijk vastgelegde eenstemmige toestemming van alle overige bestuursleden.
Hetzelfde geldt als het bestuurslid bij deze leveranties, werkzaamheden of dienstverlening een indirect belang heeft.

Einde bestuurslidmaatschap

Een bestuurslid verliest zijn functie:
door zijn aftreden op eigen verzoek.
wanneer hij in staat van faillissement wordt verklaard, een regeling in het kader van de schuldsaneringsregeling natuurlijk personen op hem van toepassing wordt verklaard of hij surseance van betaling verkrijgt;

door zijn overlijden, onder curatelestelling of wanneer over zijn vermogen of persoon een bewindvoerder of mentor wordt aangesteld;
door zijn ontslag krachtens een eenstemmig besluit van alle overige bestuursleden;

door zijn onstalg door de rechtbank.

Een door de rechtbank ontslagen bestuurder is voor een periode van vijf jaar na het ontslag niet herbenoembaar als bestuurder van de stichting.

Artikel 5 – Het dagelijks bestuur

Samenstelling
De voorzitter van het stichtingsbestuur wordt gekozen door het bestuur (met uitzondering van het eerste bestuur). De voorzitter en de door het bestuur uit zijn midden gekozen secretaris en penningmeester vormen samen het dagelijks bestuur.

De functies van secretaris en penningmeester kunnen in een person verenigd zijn.

Het bestuur kan uit zijn midden voor de voorzitter, secretaris en/of penningmeester plaatsvervangers benoemen, die deze functie waarneman ingeval van hun ontstentenis of belet.

Taak
Het dagelijks bestuur heeft de zorg voor de dagelijkse gang van zaken met betrekking tot het functioneren van de stichting en zorgt voor de uitvoring van de bestuursbesluiten. Het komt daartoe regelmatig en zo vaak als nodig bijeen op initiaief van de voorzitter of een van de andere leden van het dagelijks bestuur. Het dagelijks bestuur beslist met meerderheid van stemmen in een voltallige vergadering van het dagelijks bestuur. Het dagelijks bestuur kan buiten vergadering besluiten mits met algemene stemmen en mits geen van de bestuursleden kan zich laten bijstaan door een of meer door hem aan te wijzen adviseurs,

De secretaris draagt zorg voor bijhouding van de inschrijving in het Handelregister.

Artikel 6 – Vertegenwoordiging van de stichting

De Stichting wordt vertegenwoordigd door het bestuur. De bevoegdheid tot vertegenwoordiging komt mede toe aan twee gezamenlijk handelende bestuurleden, waarvan tenmiste een de functie van voorzitter, secretaris en/of penningmeester bekleedt.

Het bestuur kan aan een bestuurslid of een derde volmacht verlenen om de sticting binnen de grenzen van die volmacht te vertegenwoordigen.

Artikel 7 – Bevoegdheid bestuur
Registergoederen

Het bestuur is bevoegd tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen.

Zekerheidstelling voor anderen
Het bestuur is niet bevoegd tot het aangaan van overeenkomsten waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een ander sterk maakt of zich tot zekerheid voor een schuld van een ander verbindt.

Artikel 8 – Bestuursvergaderingen

Frequentie
Het bestuur vergadert ten miste *eenmaal per jaar en voorts zo dikwijls als de voorzitter of ten minste twee bestuursleden dit gewenst acht (en).

Oproeping en notulering
De secretaris roept op tot de vergadering door middel van een schriftelijke oproeping aan alle leden van het bestuur. Tussen de dag van verzending en die van de vergadering moeten ten miste zeven dagen liggen. De oproeping bevat een agenda van de te behandelen onderwerpen en waarnodig een nadere toelichting.

De secretaris of een andere door de voorzitter daartoe aangewezen persoon maakt van het verhandelde in de vergadering notulen op die – nadat zij zijn vastgesteld – door de voorzitter en de secretaris worden ondertekend kopie van de notulen.

Artikel 9 – Besluitvorming door het bestuur
Geldigheid

Het bestuur kan zowel in als buiten vergadering besluiten nemen.
Voorzover in deze statuten niet anders is bepaald kan een besluit in de vergadering allen woorden genomen als meer dan **de helft van het aantal in functie zijnde bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd is.

Een besluit buiten vergadering vereist eenstemmigheid van alle in functie zijnde bestuursleden, waarvan schriftelijk moet blijken.

Als werd gehandeld in strijd met het in deze statuten over de oproeping van de vergadering bepaalde, kan het bestuur niettemin rechtsgeldige besluiten nemen, mits de ter vergadering afwezige bestuurders voor het tijdstip van de vergadering hebben verklaard zich niet tegen de besluitvorming te verzetten.

Wijze van stemmen
De stemmingen geschieden mondeling, tenzij een bestuurslid schriftelijke stemming verlangt.

Vereiste meerderheid
Voorzover in deze statuten niet anders is bepaald, worden besluiten genomen met gewone meerderheid van stemmen.

Staken van stemmen
Mocht bij stemming over de benoeming van personen bij eerste stemming geen meerderheid worden verkregen, dan zal een nieuwe stemming plaats hebben. Als ook dan geen meerderheid verkregen wordt, zal bij een tussenstemming worden beslist tussen welke personen zal worden herstemd.

Staken de stemmen bij verkiezing van personen, dan beslist het lot; staken de stemmen bij een andere stemming dan is het voorstel verworpen.

Artikel 10 – Donateurs

Begrip
Donateurs zijn zij die zich hebben verplicht de stichting door middel van een of meer door het bestuur vast te stellen bijdragen financieel te steunen en als zodanig door het bestuur zijn toegelaten. De verplichting tot betaling van een jaarlijkse bijdrage eindigt eerst met ingang van het boekjaar dat volgt op het boekjaar waarin het donateurschap is geëindigd.

Rechten donateurs
Donateurs hebben toegang tot door het bestuur te bepalen, van de stichting uitgaande, evenementen, kosteloos of tegen verminderd tarief.

Donateurs hebben recht op kosteloze ontvangst van een eventueel door de stichting uit te geven nieuwsbrief of ander periodiek.

Artikel 11 – Boekjaar, financiele administratie en archief

Boekjaar
Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar.
Administrative en archief
Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de stichting en van alles wat de werkzaamheden van de stichting betreft zodanig te administreren dat de rechten en verplichtingen van de stichting steeds kunnen worden gekend en de administratie met alle bescheiden en andere gegevensdragers die daarbij horen zorgvuldig en op voor naslag en controle toegangkelijke wijze te bewaren.

Jaarstukken en begroting
Het bestuur zorgt jaarlijks voor een financieel jaarverslag, waaruit blijkt van de ontvangsten en uitgaven van het afgelopen boekjaar en de vermogenstoestand van de stichting aan het einde daarvan.

Dit verslag moet binnen zes maanden na afloop van het boekjaar van de stichting door het bestuur zijn vastgesteld. Hetzelfde geldt voor de begroting voor het dan lopende jaar, voorzover dat al niet eerder is gebeurd.

Artikel 12 – Statutenwijziging

Bevoegdheid en besluitvorming
Het bestuur is bevoegd de statuten te wijzigen.

Het besluit daartoe kan slechts worden genomen met een meerderheid van volstrekte van de stemmen in een vergadering waarin alle bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

Als op deze vergadering niet alle bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, zal – niet eerder dan twee weken en niet later dan zes weken na de eerste vergadering – een nieuwe vergadering kunnen worden uitgeschreven.
Vergadering –kunnen worden uitgeschreven. In de nieuwe vergadering kan dan – met behoud van vermelde meerderheid van stemmen – tot statutenwijziging worden besloten, ongeacht het aantal dan aanwezige of vertegenwoordigde bestuursleden.

Uitvoering
Het bestuur draagt zorg voor de uitvoering van het besluit. De statutenwijziging komt tot stand door middel van een daartoe op te maken notariële akte.

Twee bestuursleden gezamenlijk zijn bevoegd daarbij namens de stichting op te treden, onder overlegging aan de notaris van het stuk of de stukken waaruit van het rechtsgeldig besluit tot wijziging blijkt.
Een authentiek afschrift van de akte van wijziging en een doorlopende tekst van de gewijzigde statuten moeten worden neergelegd bij het Handelsregister.

Artikel 13 – Ontbinding van de stichting, fusie, splitsing

Ontbindingsbesluit
Het bestuur is bevoegd de stichting te ontbinden.
Voor het besluit tot ontbinding gelden dezelfde regels als hiervoor opgenomen voor het besluit tot statutenwijziging.
Het besluit tot ontbinding geeft zo mogelijk ook aan welke bestemming wordt gegeven aan het na vereffening blijkende vereffeningsaldo.

Als de stichting op het tijdstip van haar ontbinding geen baten meer heeft, houdt zij op te bestaan. In dat geval doet het bestuur daarvan opgave aan het Handelregister

De boeken en bescheiden van de ontbonden stichting blijven gedurende zeven jaar nadat de stichting heeft opgehouden te bestaan onder bewaring van de door het bestuur bij het besluit tot ontbinding aangewezen persoon. Binnen acht dagen na het ingaan van zijn bewaarplicht moet de aangewezen bewaarder zijn naam en adres opgeven aan het Handelregister.

Andere oorzaak
De stichting wordt bovendien ontbonden:

-door insolventie nadat de stichting in staat van faillissement is verklaard of door opheffing van het faillissement wegens de toestand van de boedel;

-door een daartoe strekkende rechterlijke uitspraak in de bij de wet genoemde gevallen.

3. Fusie of splitsing
Voor een besluit tot fusie of splitsing van de stichting gelden dezelfde regels van
Besluitvorming als voorgeschreven voor een statutenwijziging, onverminderd de eisen van de

Wet.
Artikel 14 – Vereffening
Vereffenaars

De vereffening van het vermogen van de ontbonden stichting en de afwikkeling van haar zaken geschiedt door het bestuur.
Stichting in liquidatie

De stichting blijft na haar ontbinding voortbestaan indien en voor zover dit voor de vereffening van haar zaken nodig is.
Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten voor zoveel mogelijk en nodig van kracht.

In stukken en aankondigingen die van de stichting uitgaan, moeten aan de naam van de stichting worder toegevoegd de woorden “in liquidatie”.

Bestemming vereffeningssaldo
Voor zover dat nog geen deel uitmaakt van het ontbindingsbesluit, bepaalt het bestuur welke bestemming, na betaling van alle schulden, aan de overgebleven bezittingen van de stichting (het vereffeningssaldo) zal worden gegeven, met dien verstande, dat het saldo moet worden bestemd voor een doel dat het doel van de stichting zoveel mogelijk nabij komt. Voor dit nader besluit tot bestemming van het vereffeningssaldo gelden dezelfde vereisten als gelden voor het besluit tot ontbinding.

De vereffening eindigt op het tijdstip waarop geen aan de vereffenaars bekende baten meer aanwezig zijn.

De stichting houdt in geval van vereffening op te bestaan op het tijdstip waarop de vereffening eindigt. De vereffenaars doen daarvan opgave aan het Handelsregister.

Artikel 15 – Reglementen
Het bestuur kan een huishoudelijk reglement of andere reglementen vaststellen, wijzigen of Intrekken. Een reglement mag niet in strijd zijn met de statuten of de wet en evenmin onderwerpen bevatten die naar het geldende recht in statuten behoren te worden geregeld.

Artikel 16 – Onvoorziene gevallen
In alle gevallen waarin door de statuten of de wet niet is voorzien, beslist het bestuur.

SLOTBEPALINGEN
Eerste bestuur
Door de oprichter wordt het eerste aantal bestuursleden vastgesteld op vijf (5) en tot eerste bestuurders benoemd:

Mevrouw Nora Ofelia Consolacion, de comparante: voorzitter;

Mevrouw Maria Elisabeth Julia Sala, geboren te Arnhem op acht en twintig december negentienhonderd acht en twintig, passpoortnummer NJ9389179, wonende Koggenwagen 49 te 1261 KB Blaricum, niet-hertrouwde weduwe van de heer H.V. M. Croonen, terwijl nimmer een geregistreerd partnerschap werd aangegaan: vice voorzitter

Mevrouw Aurelia Nelmida, geboren te Luna, La Union op twaalf november negentienhonderd zes en veertig, wonende Chirurgijnsweg 15 te 1383 DX Weesp, paspoortnummer NM23DB631, thans ongehuwd, terwijl nimmer een geregistreerd partnerschap werd aangegaan: penningmeester

Mevrouw Agnes Maria Geertruida de Bruin, geboren te Bussum op negen en twintig maart negentienhonderd drie en vijftig, wonende Spijkerstraat 129 te 1402 RD Bussum, paspoortnummer NG7288251, thans ongehuwd, terwijl nimmer een geregistreerd partnerschap werd aangegaan: bestuurlid;

Inschriving in het Handelsregister
Het bestuur draagt zorg voor onmiddellijk eerste inschrijving van de stichting in het Handelregister, mede om te voorkomen dat bestuursleden door het ontbreken daarvan eventueel persoonlijk aansprakelijk kunnen zijn voor verbintenissen van de stichting.

Eerste boekjaar
Het eerste boekjaar van de stichting eindigt op een en dertig december tweeduizend zeven.

Adres
Het adres van de stichting is Havenstraat 144, 1404 EM Bussum
WOONPLAATSKEUZE

De oprichter kiest voor alles wat deze akte betreft woonplaats op het kantoor van de notaris, bewaarder van deze akte.

SLOT
Waarvan akte is verleden te Naarden, op de datum in het hoofd van deze akte vermeld.
De verschenen persoon is mij, notaris, bekend. De zakelijke inhoud van de akte is door mij aan de verschenen persoon opgegeven en toegelicht, waarbij ik tevens heb gewezen op de gevolgen die voor de vershenen persoon uit de inhoud van deze akte voortvloeien. De verschenen persoon heeft verklaard tijdig voor het verlijden van de inhoud van deze akte te hebben kennis genomen en met de inhoud in te stemmen.

Deze akte is beperkt voorgelezen en onmiddellijk daarna ondertekend, eerst door de verschenen persoon en vervolgens door mij, notaris.